CO DALEJ Z OŚRODKIEM ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ?

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu przesłanego do nas przez Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej. Temat dotyczy nas wszystkich gdyż chodzi o nasze zdrowie, wszyscy widzimy że opieka w naszym ośrodku zdrowia  jest podstawowa i minimalna, można to zmienić jednak najpierw trzeba odzyskać budynek, który został wybudowany rękami mieszkańców naszej wsi. Po wszystkich reformach w służbie zdrowia szpitale i opieka lekarska oddalają się od Skomielnej Białej a i dojazd karetki pogotowia się wydłuża, czy zawsze zdąży dojechać?.

DSC_8399

W związku z planowanym zebraniem wiejskim, na którym ma być omówiony stan prawny Ośrodka Zdrowia i ustalenia Wojewody w sprawie jego planowanych przekształceń prawnych, Stowarzyszenie nasze prosi o zapoznanie się z naszymi wieloletnimi zmaganiami ze Skarbem Państwa w dążeniu do odzyskania naszej wiejskiej własności jakim była nasza wiejska Spółdzielnia Zdrowia.

Na początku należy zaznaczyć, że jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku socjalistyczne państwo nie zadbało o ochronę zdrowia mieszkańców wsi, pozbawiając ich prawnej opieki medycznej. Sami mieszkańcy naszej miejscowości musieli zadbać o swoje zdrowie zakładając w 1966 roku Spółdzielnie Zdrowia, która na początku znajdowała się w domu prywatnym.
Dzięki samo opodatkowaniu się i udziałom mieszkańców, Spółdzielnia gwarantowała usługi lekarza ogólnego, stomatologa i pielęgniarki.
Następnie dzięki olbrzymieniu zaangażowaniu się mieszkańców, dalszemu samo opodatkowaniu, przekazanym darowiznom, w postaci działek pod zabudowę, drzewa na więźbę dachową, na stolarkę wielu tysiącom własnoręcznie wykonanych i wypalonych cegieł i pobranemu kredytowi z gwarancją spłaty przez mieszkańców w 1968 roku, przeniesiono Spółdzielnie Zdrowia do wybudowanego sumptem wszystkich mieszkańców nowej siedziby i własnego budynku.

Spółdzielnia Zdrowia pracowała w nowo wybudowanym budynku do 1973 roku, w którym została, na mocy zarządzenia ówczesnej Rady Ministrów, zlikwidowana, podobnie jak w innych miejscowościach wiejskich a majątek mieszkańców, z kardynalnym naruszeniem prawa rzekomo przekazano na rzecz Skarbu Państwa. Przekazanie to było prawnie nieskuteczne, czego w przyszłości miał uregulować Starosta w sporządzonym wniosku sądowym o zasiedzenie.

Po rozwiązaniu Spółdzielni Zdrowia w 1973 roku ,jej funkcję przejęła ZOZ w Rabce znajdująca się w strukturach Powiatu Nowotarskiego. Nie zadbano nawet o procedury prawne ,odbyło się to nieformalnie .

W 2000roku Starosta Myślenicki chcąc prawnie zalegalizować zabór naszej Spółdzielni wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Targu o zasiedzenie naszej własności na rzecz Skarbu Państwa.

Wówczas na sugestie sądu, mieszkańcy chcąc prawnie się bronić ,powołali swojego przedstawiciela prawnego w formie Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia, które odtąd aż do dzisiaj reprezentuje mieszkańców , stając ciągle w obronie naszej wiejskiej świętej własności jakim jest przez nas budowany budynek Spółdzielni Zdrowia. Należy tu podkreślić, że w 2002 roku wszyscy dorośli mieszkańcy Skomielnej Białej, ponad 1300 osób w przeprowadzonym plebiscycie kategorycznie żądali zwrotu ich własności nie zgadzając się z bezprawnymi roszczeniami Starosty Myślenickiego.

Od czasu powołania Stowarzyszenia prowadziliśmy nieustanne interwencje, w SP ZOZ Rabka, u starostów nowotarskiego i myślenickiego, wojewodów począwszy od Adamka do Milera a następnie do Kracika i ostatnio ponownie do Milera mające na celu obronę wiejskiej własności .
Z powodu rujnującej gospodarki naszym mieniem przez SP ZOZ Rabka, prowadziliśmy z nimi otwartą walkę o niezbędne remonty i utrzymanie budynku w dobrym stanie technicznym. Ponieważ nasze postulaty w tym zakresie nie były realizowane przez rzekomych właścicieli Ośrodka Zdrowia, żądaliśmy, do czasu uregulowania prawnego i w celu zabezpieczeniem przed postępującą ruiną , przekazania Stowarzyszeniu celem poprawnego użytkowania.
Mimo oporów w tym względzie przez SP ZOZ, Starostę Nowotarskiego i Myślenickiego, Stowarzyszenie samo zadbało o zasilenie budynku w gaz i podłączenie kanalizacji i wymogło przebudowę ogrzewania z węglowego na gazowe. Dzięki wypracowanym środkom z wykonanej
gazyfikacji wsi własnym sumptem pokryliśmy przemakający dach Ośrodka i część stolarki okiennej.
Po wielu naszych wysiłkach zmierzających do przejęcia Ośrodka Zdrowia i po wielu pozytywnych deklaracjach nie udało się nam przejąć administrację budynku i ostatecznie na wniosek Starosty Myślenickiego administrację budynku przekazano Wójtowi Gminy Lubień. Niestety nadal i obecnie opiekę zdrowotna, w zakresie podpisywania umów z NFZ prowadzi spółka z Rabki.
Jest to stanowisko chore, podmiot ten nie dba zupełnie o poszerzenie usług medycznych o usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne, które uważamy ze są niezbędne do prawidłowego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony ich zdrowia..

Oprócz tych zabiegów, monitów nieustannie reprezentowaliśmy mieszkańców w ciągle ponawianych pozwach Starosty żądających odebrania nam naszej własności. Ostatecznie po czterech prawomocnych wyrokach sądowych odrzucających roszczenia Skarbu Państwa do naszej własności, pewni swego Stowarzyszenie wystosowało wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o zwrot naszej własności. Ku naszemu oburzeniu, chyba na skutek chorego prawa polskiego, nasz wniosek został odrzucony, jako mający niewystarczającą ilość przesłanek do oddania naszej własności.

Podsumowując chronologicznie w /w treść , tak więc nasze starania odbywały się w latach:
; w latach 2002 – 2004 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu, z wniosku Starostwa powiatu Myślenice rozpatrywał sprawę Ośrodka Zdrowia i wydał decyzję dla Starostwa Myślenice o przejęcie Ośrodka
Zdrowia na Skarb Państwa. Wg ustaleń z radcą prawnym starostwa z Myślenic , w okresie uprawomocnienia się wyroku sądu nasze Stowarzyszenie w przeciągu 2-ch tygodni miało otrzymać
dokument zobowiązujący starostę do przekazania Ośrodka mieszkańcom w Skomielnej Białej .
Starostwo wycofało się z danej obietnicy . W 2005 roku nasze Stowarzyszenie wystąpiło do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego z Nowego Targu.
W 2005 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu rozpatrywał odwołanie Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia ze Skomielnej Białej. Wydając decyzję Sąd stwierdził , że nie ma podstaw
do przekazania Ośrodka Zdrowia na rzecz starostwa z Myślenic z powodu nie uregulowania odszkodowań budowy Ośrodka Zdrowia przez mieszkańców Skomielnej Białej.
Po raz drugi, w 2006 roku Starostwa z Myślenic wystąpiło o przejęcie Ośrodka Zdrowia
do Sądu Rejonowego w Myślenicach. Trwający proces w latach 2006 -2007 r. przeciągał się .
W roku 2008 roku Sąd Rejonowy zdecydował o przekazanie toczącej się rozprawy do Sądu Okręgowego w Krakowie.
Przyznano nam adwokata z urzędu. Przez kilka lat reprezentowała nasze Stowarzyszenie w Sądzie pani Mecenas Mędrek. Na skutek wieloletnich rozmów z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego
Starostwa z Myślenic i naszego Stowarzyszenia w roku 2011 doszło do ugody sądowej.
Mieliśmy odkupić budynek Ośrodka Zdrowia od Starostwa z Myślenic za 1 % wartości wyceny przekazany w ugodzie na rzecz Skarbu Państwa . Procedury wyceny trwały kilaka lat.
Ostatecznie, korzystając z ustawy o gospodarce mieniem Skarbu Państwa, za namową Sądu Okręgowego w Krakowie, przedstawicieli prawnych starostów, gminy i Stowarzyszenia została spisana ugoda sądowa w Sądzie Okręgowym w Krakowie, na mocy której w oparciu o w/w ustawę nasz Ośrodek Zdrowia miał być nam odsprzedany za 5% wycenionej wartości.
Mając na względzie pozytywne zapewnienia wszystkich wojewodów w tym Milera, zgodziliśmy się na tą ugodę sądową, co wg niej miało skutkować pozytywnym zakończeniem dla nas sprawy a ostateczna cena miała pokryć koszty postępowania Skarbu Państwa.

Od 2013 roku wspiera nas biuro Prawne Pani Mirskiej.
W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy ze Starostą z Myślenic , Wójtem Urzędu Gminy Lubień.
Wojewoda Miler mimo zapewnień o dobrej woli i przekazania, z niewielką odpłatnością naszą własność, złamał swoje przyrzeczenie. W ostatnim piśmie do Starosty ze stycznia 2013 roku, podaje, że Stowarzyszeniu może sprzedać za 5% wartości ale tylko pomieszczenia lekarza rodzinnego, bez apteki, pomieszczeń filii biblioteki, gabinetu stomatologicznego, pielęgniarki środowiskowej, które według wojewody prowadzą działalność komercyjną.
Widać wyraźnie ,że nasze władze nie darzą nas zaufaniem , nie chcą pozwolić na przedstawioną
im przez Stowarzyszenie naszej polityki na rzecz dysponowaniem budynkiem w zakresie opieki
zdrowotnej.
Stowarzyszenie planowało poszerzenie opieki lekarskiej o lekarzy specjalistów, którzy mogli by przyjmować -pacjentów w utworzonym gabinecie rotacyjnym, ponadto planujemy w dalszym ciągu uruchomienie pracowni rehabilitacyjnej.
W związku z budową nowej nitki zakopianki i oddanie tunelu, w związku z dużym zagrożeniem planowane są stacjonowanie 2 karetek pogotowia w Lubniu i Skomielnej Białej.
Jest to również korzystne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i w tym celu czyniliśmy już starania w NFZ o przydział takiej karetki. Postulat nasz i tak będzie musiał być spełniony.

Na stacjonowanie takiej karetki niezbędne jest zabezpieczenie jednego mieszkania dla obsługi oraz konieczna jest w przyszłości budowa windy, co wiąże się z wymogami unijnymi, zapewniającymi dostęp niepełnosprawnym np. do gabinetu stomatologicznego, który z tego powodu jest zamknięty.

Również mieszkania pozostałe, w których przez dziesięciolecia mieszkali z rodzinami lekarze, farmaceuci, stomatolodzy bezwzględnie winni być dla tego personelu zarezerwowane aby w razie potrzeby pozyskanego lekarza były do zasiedlenia.

Plany i zamierzenia Stowarzyszenia w zakresie objęcia mieszkańców opieką lekarzy specjalistów oraz opieką rehabilitacyjną będą trudne do zrealizowania na skutek destrukcyjnej decyzji Wojewody i mogą być realizowane po regulacji prawnej Ośrodka Zdrowia.

Wobec tego , że władze administracji samorządowej nie liczą się z głosem mieszkańców,
oszukują nas w toczącej się sprawie , dążą do zabrania części budynku , dążą do sprzedania części budynku w drugiej połowie 2014 roku wypada aby liczne grono mieszkańców zapoznało się
z opisem naszych starań o odzyskanie w całości budynku Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej
i uczestniczyło aktywnie w najbliższych zebraniach z udziałem wójta i starosty w Skomielnej Białej
13.04.2014 roku.

 

Zarząd Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia

13 thoughts on “CO DALEJ Z OŚRODKIEM ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ?

 1. Z obroną ośrodka ok. ale wiecie dlaczego odchodzi się od naszej Placówki, powód jest taki że nasza pani doktor Janusz większości Ludzi leczyła tak nie udolnie że wylądowali na cmentarzu dlatego ludzie jejdzą teraz do Lubnia czy do Rabki ale W nowy Targ bo u nas nie ma warunków leczenia jest tu wszystko za stare. moje zdanie jest takie: ośrodek zdrowia w całości powinien przejść totalną renowację powinno się zrobić wiele pracowni, zatrudnić bardo dobrych lekarzy specjalistów i usunąć stary a dać nowy personel z drugiej strony tam gdzie się wchodzi jest ciemno jak w dupie u murzyna wyremontować to i zrobić solidne gabinety Lekarskie tak jak to robią przychodnie w Rabie czy w Lubniu. musimy zrobić coś nowego ale tak żeby owoc rąk ludzi którzy odali krew, pod i życie nie poszło na marnę. Pana Sczepańca wójta naszego głównie się to tyczy

  • Wójt nie ma wpływu na losy ośrodka gdyż rządzi nim stowarzyszenie tak dla Twojej informacją. powinieneś się dokładnie zapoznać z sytuacją, a nie bez sensu wysuwać wnioski…

 2. najpierw trzeba to mieć na własność wiejską,żeby móc tam cokolwiek twożyć,taką osobę z aspiracjami wiejskimi potrzeba na zebraniu wiejskim,a nie w domu przed komputerem ,czy też dyskutując z sąsiadem za płotem,ludzie w naszej wsi dużo mówią tylko nie tam gdzie trzeba.Nie dotyczy to oczywiście osoby która napisała komentarz,

 3. Ja dr. Janusz zawdzięczam bardzo dużo. Personel jest również bardzo sympatyczny . Łatwo jest kogoś oczerniać (dotyczy to Santiago27) ale pewnie ten „stary personel ” i „zła lekarka” wiele razy ratowały Twoją d… !!!!!
  Dr. Janusz jeśli jest potrzeba to przyjmie nawet 50 osób , a w Rabce lekarze przyjmują 20 osób a reszta czeka na kolejny dzień , lub trzeba zadzwonić 2 dni wcześniej i przewidzieć to ze za 2 dni będziemy chorzy i wtedy mamy wizytę u „dobrego” lekarza .
  Bardzo potrzebny jest tutaj gabinet stomatologiczny !!!!
  Mam nadzieje że wszystko się uda i dr. Janusz nadal będzie mieć gabinet w Skomielnej.
  POZDRAWIAM

 4. Z wypowiedzi ludzi związanymi ze Stowarzyszeniem wynika, że na zebraniu wiejskim
  w dniu 13.04.2014 r powinni być obecni mieszkańcy z listy 1300 osób którzy złożyli swój podpis i wspierali tę organizację w staraniach o odzyskanie budynku Ośrodka Zdrowia.
  Ponadto otrzymałem informację o prawdziwych danych w opisie starań w różnych instytucjach,
  sądach rejonowych i okręgowych , jak i to że mogą być uzupełnione o dalsze szczegóły
  na zebraniu wiejskim lub w internecie o co prosimy.
  Również oczekuję zajęcie stanowiska uczestnika zebrania w sprawie dalszych losów budynku,
  a władz do określenia strategii w zakresie zagospodarowania budynku na najbliższe lata.

 5. Pani Marysieńko,a zastanawiała się pani ile pani dr.Janusz ma lat?,i ilu fachowców czyli neurologów,okulistów i innych tp. zastępowała lecząc jakby się na tym bardzo dobrze znała,nie mówiąc o skierowaniach,które bardzo ale to bardzo niechętnie wypisuje krzykliwym swoim tonem, a o aptekach już nie wspomnę,że farmaceuci muszą pacjenta pytać co mu dolega bo nie wiedzą co pisze na recepcie tylko się domyślają,albo dzwonią do ośrodka zdrowia, z całym szacunkiem do jej trafnych decyzji,ale ja masochistką nie jestem i już dawno nie należę do tego Ośrodka,chyba że coś ulegnie poprawie.A co do personelu pielęgniarskiego to nie mam nic,bo się starają jak mogą nadrabiać miną za całą resztę.I jedno jeszcze,Rabka i inne większe miasta mają faktycznie bardzo duże kolejki i długie terminy oczekiwania,ale to nie nasz problem tylko NFZ-u i słychać o tym dobrze z telewizji,a pani doktor przyjmuje pacjentów bo ma z tego pieniądze i im więcej pacjentów tym więcej kasy.

  • Nigdy nie miałam problemu ze skierowaniem. Jesli potrzebowałam to grzecznie mówiłam jaki jest problem i bez krzyku skierowanie dostałam . Jeśli mi cos dolega to wiem że u nas w ośrodku uzyskam pomoc bo czekajac na wizyte na kolejny dzien to w moim przypadku moge go nie dożyć !!!!!!

  • Bardzo mądrze życzliwa piszesz! Jeżeli chodzi o pismo pani dr. żadna apteka w Polsce nie przeczyta to co pisze na recepcie ja się pytam kto uczył języka polskiego nasza panią dr.

 6. kolego – skomielnianin , dowiedziałem się że budynkiem zarządza wójt , opiekę
  zdrowotną sprawuje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej z Rabki, ma podpisaną umowę z NFZ, Pani Doktor Janusz , jest ich pracownikiem , ma wyznaczony określony fundusz przez ten podmiot ,dużo nie może, co nas intryguje to to ,że nie mieszka w budynku ten lekarz ani żaden inny ( nie jest dostępny w nagłych potrzebach w godzinach wieczornych lub nocnych jak to wcześniej bywało w przeszłości ) . Co zrobić aby to zmienić.
  O tych i innych sprawach powinniśmy rozmawiać .
  Na tym forum nie powinniśmy poruszać rzeczy zmyślonych . To tyle , na razie.

 7. Po zapoznaniu się z treścią artykułu dotyczącego Ośrodka Zdrowia nurtuje mnie jedno pytanie – w jaki sposób finansowane będą bieżące wydatki na utrzymanie odzyskanego budynku? (nie mówiąc już o generalnym remoncie jaki ten budynek już od dawna wymaga). Czy Stowarzyszenie będzie stać na to aby taki budynek wyremontować, a później utrzymać? Czy może mają zamiar utrzymywać budynek z pozyskiwanych od mieszkańców darowizn? Jeśli chodzi o wizję zamieszkania lekarzy w budynku ośrodka to szczerze wątpię aby jakikolwiek lekarz chciał zamieszkać w tych mieszkaniach ze swoją rodziną – po prostu stać ich na coś lepszego :).

  • w nawiązaniu to notki – Tomasza ———
   jeżeli tak pomyśleć to wydaje mi się że ten temat jest warty do omówienia teraz na
   zebraniu wiejskim , a później na zebraniu członków stowarzyszenia , podobno jest 1300 osób którzy chcą mieć budynek , nieoficjalnie wiadomo o kosztach remontach budynku ośrodka zdrowia w Lubniu ze środków budżetu gminy , około 2 mln zł , o to zapytaj wójta na zebraniu wiejskim, pytaj również czy z tych samych środków można remontować obiekty w Skomielnej Białej , w Tenczynie czy Krzeczowie służące ochronie zdrowia.

   • Mam mieszane uczucia, po zebraniu wiejskim z udziałem starosty , wójta i mieszkańców 13.04.2014 roku – mieszkańcy dalej nie rozumieją czym jest ranga
    takiego zebrania , albowiem z liczby około 2000 tyś. mieszkańców powyżej 18 – tu
    lat, w zebraniu bierze udział 94 osoby , prawie niezauważalne były osoby reprezentujące Stowarzyszenie , podobno deklaracje poparcia dla Stowarzyszenia
    na listach potwierdza około 1300 osób , według uzyskanych informacji można powiedzieć o dominacji na zebraniu fałszu nad prawdą ??????????????????
    a może jest inaczej odpowiedz

 8. Na remont Ośrodka trzeba przeznaczyć około 500000 do 600000 zł a nikt tego za darmo nie zrobi, więc tak z czystej ciekawości na podstawie (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) chciałbym się dowiedzieć jakimi funduszami dysponuje na dzień dzisiejszy „Stowarzyszenie”? Czy zarząd „Stowarzyszenia” pobiera z tego tytułu wynagrodzenie czy działa w tej kwestii społecznie?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s