PISMO PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Ponieważ  Strona Samorządowa, umieściła na stronie internetowej www. Skomielna.info treść ulotki ze swej
strony, chcę do niej się odnieść i umieścić n/w fragment z załącznikami.

Wojewoda, Starosta, Wójt  przez kilka lat rozważali jak zakończyć ugodę Sądową
z 2011 r. tj. nieodpłatnego przekazania Budynku Ośrodka Zdrowia mieszkańcom Wsi reprezentowanych przez Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej
na cele zdrowotne . Na podstawie ostatnich pism przesłanych przez Wojewodę do Starosty
organizowano pospiesznie zebrania w Myślenicach , Lubniu , Krakowie czy Skomielnej Białej.
Wysunięto tezę , że Wojewoda sprzeda część budynku i lepiej będzie jak: całość tj. budynek i grunty zostaną przekazane Gminie Lubień w formie darowizny.
Moje streszczenie z sesji w Gminie Lubień, dotyczącego pkt. 7 -przyjęcie darowizny
oraz ustosunkowanie się do ulotki rozdawanych przez radnych pod kościołem odnosi się do
części mylnie przez Samorząd Gminy przytoczonych lub niezrozumiałych .
Członkowie poprzedniego i obecnego Zarządu Stowarzyszenia mogą odpowiedzieć na
pytania zainteresowanych oraz udostępnić odpowiednią dokumentację.

Całe pismo publikujemy poniżej.

DSC_7522

Przekazywane przez radnych w dniu 1.06.2014 r. ulotki posiadają szereg istotnych błędów, niedomówień i nieścisłości.

Zdecydowanie możemy potwierdzić że ogłoszenie na niedzielnej mszy 25.05.2014 roku miało na celu poinformowanie mieszkańców o wizycie w ich domach przedstawicieli
Stowarzyszenia. Treść ogłoszenia została opracowana 24.05.2014 roku i dostarczona księdzu do odczytania przez członków Zarządu Stowarzyszenia.

Informujemy, że Sądy trwałyby w nieskończoność, nie było innej możliwości
zakończyć sporu ze Starostą który chciał przejąć budynek, raz występował o zasiedzenie, drugi raz o wyznaczenie własności. Po ugodzie sądowej nieruchomość przeszła
na Skarb Państwa. Wojewoda miał sprzedać budynek i grunty mieszkańcom za 1% wartości. Nieruchomość miała pozostać własnością Wsi. Do tej pory nie wykonano decyzji Sądu. Mieniem dysponuje Skarb Państwa, który nie jest zainteresowany remontem budynków i ponoszeniem kosztów.
Gmina Lubień administruje budynkiem od 2007 roku, pobiera czynsz od
od lokatorów ( Gmina podpisywała umowy i ustalała wysokość czynszu ), od Punktu Aptecznego oraz od Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Rabki ( w tej firmie zatrudniona jest Pani Janusz). Dochód w skali roku wynosi 24 -30 tyś. zł
Pod wpływem uzgodnień Stowarzyszenia i Gminy, doprowadzono do wymiany okien i remontu dachu przy współpracy ze Stowarzyszeniem ( umówiliśmy Pana Sienkowca z Rabki
Zdrój do wykonania nowego dachu , z pokryciem blachy i zabezpieczyliśmy więźbę dachową).
Oczekując na decyzję Wojewody rozpatrywaliśmy różne scenariusze;
Między innymi spisano projekt porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem i Urzędem Gminy przy obecności prawników.
Poparcie Stowarzyszenia potrzebne jest do wykorzystania do nacisku na różne
Instytucje, między innymi do rozmów z NFZ w sprawie odebrania kontraktu Pani Stomotolog
i zatrudnienie nowej osoby w Skomielnej Białej ( dentyści mają podpisany kontrakt do 2017 roku, ostatnio został nawet przedłużony aneks o 0.5 roku ) do rozmów z przedstawicielami
władz samorządowych w tym z Wojewodą, wystąpień sądowych, odwołania od niekorzystnych dekretów Wojewody.
Staramy się współpracować z Gminą w sprawie niedopuszczenia do niekorzystnej
dla nas sprzedaży przez Wojewodę części Budynku Ośrodka Zdrowia w przetargu publicznym. 30.04.2014 roku przeprowadzono rozmowy w budynku Gminy w Lubniu.
Nasi prawnicy spisali wstępną umowę zobowiązujące Gminę do zabezpieczenia funduszu
na niezwłoczne remonty w określonych terminach. Gmina określa to jako nasze żądania.
W tym zakresie nie mamy poparcia obecnych radnych.
Tak więc będziemy dalej rozmawiać z mieszkańcami. Potrzebne nam jest Wasze poparcie. Przy braku akceptacji naszych starań nie ma potrzeby aby Stowarzyszenie
dalej pracowało. Prosimy o dalsze wpisy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Skomielna Biała dn. 30-05-2014 r.

Streszczenie posiedzenia sesji Rady Gminy Lubień 19.05.2014 roku przez przedstawiciela Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia ze Skomielnej Białej dotyczącego pkt. 7 posiedzenia . „ Bezpłatne przejęcie budynku Ośrodka Zdrowia wraz z  gruntami działek nr : 4666/1 , 4665/4, 4668, 4667/1 , 4666/3 i 4667/2

Przed sesją złożyłem na piśmie o wniosek o ujęcie w porządku zebrania pytania „ Kto wnioskował o bezpłatne przejęcie budynku Ośrodka Zdrowia wraz z gruntami działek nr : 4666/1 , 4665/4, 4668, 4667/1 , 4666/3 i 4667/2 i jakie towarzyszyły przesłanki temu wnioskowi ” Przew. Rady Panu. Biedrończykowi .
Otrzymałem odpowiedź , że nie mogę występować o zmianę porządku sesji , a temat
zawarty będzie w przebiegu dyskusji nad proponowaną uchwałą Rady Gminy o bezpłatne
przejęcie budynku wraz gruntami w pkt.7
W trakcie sesji, po przeczytaniu przez Pana Biedrończyka projektu uchwały, zająłem głos. Przekazałem informację, że starano się oszkalować Stowarzyszenie, nazywając ją wręcz organizację przestępczą. Wyjaśniłem, że jesteśmy organizacją pozarządową, jedyną na terenie Gminy Lubień ,która posiada status organizacji pożytku publicznego ( OPP ), posiadamy Statut, rozliczamy się z działalności przed Skarbem Państwa, składamy sprawozdanie z działalności dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. OPP może w ciągu roku być obdarowywana kilkakrotnie, raz poprzez darowizny finansowe, jak również drugi raz po zakończeniu roku poprzez decyzje na dok. PIT ( odpisy podatkowe od podatku – 1% )
Gmina ma obowiązek współpracować z organizacjami pozarządowymi i ich wspierać.
Członkowie zarządu Stowarzyszenia pracują społecznie. Reprezentują mieszkańców
w odzyskaniu budynku na rzecz mieszkańców. Stowarzyszenie mogło odzyskać budynek wraz gruntami po zapłaceniu 5 % wartości budynku, (zgodnie z ugodą w Sądzie Okręgowym w Krakowie ). Budynek Ośrodka Zdrowia, mógłby już być odnowiony i funkcjonować tak jak w innych miejscowościach, bez udziału Gminy. Był nawet uzgodniony dobry menadżer.
Przez kilka lat Wojewoda odkładał decyzje.
Przekazałem informację, że byłem obecny na spotkaniu 30.04.2014 r. w Urzędzie Gminy w Lubniu z udziałem Wójta, Sekretarza Gminy i Prawników. Uzgodniono wstępne warunki współpracy Stowarzyszenia i Gminy w zakresie dysponowania budynkiem i sprawowaniem ochrony zdrowia i określone zostały terminy zobowiązań Gminy.
Na zapytanie czy będzie ono przekazane do Starostwa wraz z uchwałą Gminy, otrzymałem odpowiedź, że nie .
Wójt ustosunkował się do treści porozumienia i powiedział , że tematy ustalone trzeba jeszcze dopracować , ze względu na stawianie pod adresem Gminy samych żądań.
Po przekazaniu informacji, że posiadam pisemne stanowisko Stowarzyszenia w sprawie
Projektu Uchwały Rady Gminy, Pan Biedrończyk stwierdził że nie ma potrzeby go składać. Przekazałem pismo Panu Maciołowi – Przewodniczącemu Stowarzyszenia. Pan Macioł Jan – Radny przypomniał, że na posiedzeniu Komisji , Andrzej Bala upomniał się o zajęcie stanowiska Stowarzyszenia. Andrzej Bala potwierdził ten fakt i Pan Macioł odczytał n/w tekst;
„ Zarząd Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia Wsi Skomielna Biała uważa, że budynek Ośrodka Zdrowia wraz z gruntami winien być zwrócony w całości prawowitym właścicielom, to jest mieszkańcom Wsi Skomielna Biała.
Nie chcemy i nie możemy zmieniać swego stanowiska reprezentowanego na spotkaniach z Wójtem Gminy Lubień, Starostą powiatu Myślenice i W-ce Wojewodą Województwa Mołopolskiego.
Wobec tego Zarząd Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia Wsi Skomielna Biała nie ustosunkowuje się do Uchwały Rady Gminy Lubień dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej wraz z gruntami: 4666/1 , 4665/4 ,4668, 4667/1 , 4666/3 i 4667/2 ”
Radni przegłosowali projekt uchwały : za przyjęciem darowizny oddano 14 głosów –w tym Radni ze Skomielnej Białej : Pani Maria Bal, Zofia Rabska i Andrzej Bala
przeciw 1 głos ( radny – Przewodniczący Stowarzyszenia Jan Macioł ).
Jeżeli Radni przejmują się problematyką całej Wsi to utrzymują wzajemne kontakty,
z głosowania wynika zupełnie coś innego, życie sprowadza ich do własnych osiedli???
Odnosząc się do głosowania Wójt Gminy powiedział, że w przypadku otrzymania
darowizny od Wojewody,  Samorząd ten czy przyszły będzie musiał wyłożyć środki na remont budynku zgodnie z wymogami unijnymi. Utrzymanie budynku będzie leżeć w gestii Rady. Cel będzie taki sam, ochrona zdrowia mieszkańców Wsi Skomielna Biała. Z tym przyjdzie Wam się zmierzyć, nad tym będziecie głosować jako przyszli radni.
W jednym z pism , w styczniu 2014 roku Wojewoda określił swoje stanowisko. Aby mu odpowiedzieć, organizowano spotkania w Myślenicach, Krakowie, Lubniu czy Skomielnej Białej. Omówiono różne scenariusze . Może należało wcześniej poprzeć
Stowarzyszenie, dać jej szanse realizacji zadań zgodnie ze Statutem, a nawet pomóc
W przypadku niewywiązywania się , było dość czasu na rozwiązanie Stowarzyszenia.
Tak więc teraz czekamy wszyscy na dekret Wojewody. Przysługuje nam prawo zaskarżyć dekret Wojewody za niewywiązanie się z ugody sądowej.
Tak więc zdecydowanie odcinam się od treści Pana Biedrończyka, jakoby akceptuję wystąpienie przez Gminę Lubień o przekazanie jej nieruchomości wraz z gruntami.
Moja decyzja zawarta była w treści przekazanej i odczytanej przez Pana Macioła.

Mgr inż. Wiesław Pędzimąż

 

Reklamy

11 thoughts on “PISMO PRZEDSTAWICIELA STOWARZYSZENIA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

 1. A kto płaci za wode ,kanalizacje ,odśnieżanie ,sprzątanie koszenie trawy ,ogrzewanie kto zapŀacił za wmiane dachu ,okien proszę o odpowiedź

  • Z czynszu, który Gmina otrzymała za użytkowanie lokali w budynku ośrodka zdrowia w przeciągu 7 lat zebrano wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zapłacić za wszystkie wymienione media.

   Stowarzyszenie sfinansowało ze swoich środków wymianę okien i drzwi na parterze budynku ośrodka zdrowia. W remoncie dachu, do którego doszło po zdecydowanych staraniach stowarzyszenia, partycypowali wspólnie Stowarzyszenie i Gmina.

   Dokumentacja Stowarzyszenia jest do wglądu u Zarządu, otrzyma Pan wyczerpującą wypowiedź na wszystkie wątpliwości.

 2. jedno mnie dziwi że pan Wiesław w Skomielnej promuje ochrone zdrowia a leczy sie w Lubniu [stary kombinator może by mu etat w ośrodku pasował]

  • Anonimowo łatwo zostawić po sobie ślad w sieci. Ja nikogo nie obrażam, podaję swoje nazwisko i imię. Jak chce Pan porozmawiać, niech Pan przedzwoni, lub odwiedzi, chętnie porozmawiam.

  • Podtrzymuje;-) .Osrodek w Lubniu spełnia wymogi i wygląda jak na osrodek przystało. A obsada zarządu i te usilne starania aby to przejąć nie napawają optymizmem…. To samo z spółkami wodnymi i kółkiem rolniczym czyżby to wszystko było powiązane tymi samymi osobami na różnych stanowiskach?

   • Nie wadźta się chłopy!

    Ludziska ze Skomielnej prości i sietnioki!

    Jakby się tak Lubniowi nie piekili, nie wadzili i cicho siedzieli, to by lepiej było!

    Gimnazjum by było tylko w Lubniu i by dzieciska lepiej wiedziały, co to autobus!

    Hala sportowa byłaby jeszcze mniejsza, albo by w ogóle nie było, bo tylko w Lubniu może być taka jak trza!

    Chodnika by dalej przez wieś nie było, boć tu przecie wiocha, to i po co chodniki!

    Przynajmniej poczty już w Skomielnej nie ma i jest tylko w Lubniu, przecia tu ludziska nie wiedzą co to adres i koperta, to co się mają kompromitować!

   • Uważam , że młodzież powinna aktywnie brać udział w istniejących organizacjach,
    spółkach wodnych, kółku rolniczym , GS Wsi Skomielna Biała , lasach wiejskich
    zebraniach wiejskich , Stowarzyszeniach, czy Związku Podhalan . Z tego co mi wiadomo organizacje te czekają aby młodzież wzięła ster w swoje ręce , zaczęła pracować społecznie , przekazywać wypracowane zyski na cele charytatywne i organizować otwarte zebrania dla mieszkańców. Panie Zbyszku Ujawni się Pan
    Praca jest dla wszystkich. Chętnie Pana przyjmą.

 3. Utrzymując komentarze na odpowiednio niskim poziomie, ale jeszcze nie onetowskim, Panie Zbyszku [brak nazwiska] (l. 46), dla zachowania poziomu rozmowy NIEZBĘDNE jest dowiedzieć się gdzie się Pan leczy i na jakie schorzenia! 😀

  A już na poważnie, istotą sprawy jest KTO i PO CO będzie zarządzał budynkiem. Czy bezpośrednio ludzie ze Skomielnej, którzy pewnie poradzą sobie z tym nie gorzej niż jest teraz, czy Gmina Lubień, która i tak jest już przeładowana obowiązkami i pracą.

 4. obserwator ale czego o jakim kółku rolniczym ty piszesz jak we wsi może są 4 krowy w spółkach wodnych woda płynie sama pod własnym ciśnieniem lasy są prywatne

  • Zbyszek jest las tak zwany Skomielniański tak dla przypomnienia, a z ktorego to sołtys dał drzewo np. na straż z tym że to ponoć ON dał niczym ze swojego 😉

 5. Panie Zbyszku xxxxx (l. 46), który się dalej nie ujawniasz z nazwiska.

  Pan tu Czarny PR, trollowanie i ignorancję uprawiasz.

  Artykuł jest o ośrodku zdrowia i tego się powinniśmy trzymać, ale jak już tak rozszerzamy temat, to się dalej włączę:

  Żeby woda sobie jak to Pan ładnie określa „sama płynęła” w spółkach wodnych (a trochę ich jest i w każdej jest troszeczkę inna sytuacja), to najpierw trzeba było rury kupić i przez działki mieszkańców położyć, zbiorniki na wodę wybudować na czas suszy zbudować, prąd do pomp doprowadzić, pompy kupić, konserwować, podłączyć,a teraz doglądać, czy wszystko działa jak trzeba. A i ściągać składki od niechętnych na remonty i sprawdzać co się złego dzieje, jak ta „samopłynąca woda” jednak nie płynie. Zainteresuj się Pan tematem, a nie dyrdymały rozpowiadaj i ludzi w błąd Pan nie wprowadzaj.

  I dokładnie tak samo jest z ośrodkiem, jak nie ma gospodarza, któremu na sercu leży dobrostan i dobrobyt, który pilnuje i dogląda, to i stan jest byle jaki.

  I myślę, że o tym wszystkim wiesz, tylko lubisz tak „wbić kijek, żeby się działo i żeby emocje były i żeby podnieta czymś była”. Bardzo żałosne…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s