APEL STOWARZYSZENIA I PROMOCJI ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Stowarzyszenie Ochrony i  Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej zwraca się do mieszkańców  Skomielnej Białej o poparcie i zrozumienie naszych dążeń, które nie  mają na celu pozbawienie nikogo w Skomielnej Białej opieki zdrowotnej, wręcz przeciwnie – zagwarantowanie by mieszkańcy Naszej miejscowości  mieli ją w zakresie dotychczasowym, ale i w pełniejszym – rozszerzając  o opiekę lekarzy specjalistów. Jak wiemy, w obecnym kształcie nie mamy nawet lekarza dentysty. Nie chcemy nikogo pozbawiać miejsca pracy,  jesteśmy gotowi do wspólnych rozmów z obecną kadrą na temat  przyszłości Ośrodka Zdrowia. Kierujemy się ciągle tymi samymi  przekonaniami, że Stowarzyszenie kontynuuje rodzime tradycje i  reprezentuje spuściznę naszych przodków.W roku 1973 bezprawnie  odebrano nam naszą własność –  budynek Ośrodka Zdrowia, który powstał  rękami naszych przodków i wskutek licznych darowizn. Nie chcemy by  Ośrodek Zdrowia przeszedł na własność innych osób, podmiotów czy  jednostek samorządu terytorialnego, gdyż proszę zrozumieć wówczas, my  i za naszym pośrednictwem wszyscy mieszkańcy nie będą mieli zupełnie  wpływu na to co się dzieje w Ośrodku Zdrowia. Prowadzimy cały czas  rozmowy z przedstawicielami władz w tym kierunku, by Ośrodek Zdrowia  nie był rozsprzedany i służył jednemu celowi – ochronie zdrowia.  Nadmieniamy, że Stowarzyszenie składa się z osób, które pracują tylko  i wyłącznie w ramach wolontariatu, nie w celu osiągnięcia zysku dla  siebie, jak spółka prawa handlowego. Tak naprawdę Stowarzyszeniem jest  grupa ponad 1000 osób, która podpisała się na liście członków  Stowarzyszenia jeszcze w roku 2003 i od tamtej pory próbuje coś  zmienić w sprawie Ośrodka. Zarząd i Komisja Rewizyjna jedynie  reprezentują Stowarzyszenie. Zrzeczenie się własności będzie  nieodwracalną utratą naszej własności!!!
Zapraszamy pracowników Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej, wszystkich mieszkańców Skomielnej Białej zainteresowanymi naszymi działaniami na zebranie, które rozpocznie się jutro o godzinie 17.00 w remizie OSP w Naszej miejscowości. Na zebraniu obecna będzie prawnik Agnieszka Mirska, która reprezentuje Stowarzyszenie Ochrony i  Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej. Prawnik wraz z Zarządem postara się wyjaśnić zaistniałą sytuację. Poniżej przedstawiamy statut Stowarzyszenia aby rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące przejęcia i nadzorowania Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej. Zamieszczamy także list od Pana Prezesa Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, który był dla nas wielkim  poparciem.

Zarząd Stowarzyszenie Ochrony i  Promocji Zdrowia w Skomielnej

DSC_7898

STATUT STOWARZYSZENIA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
z siedzibą w Skomielnej Białej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ l. Tworzy się Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Zdrowia z siedzibą w Skomielnej Białej.
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 3. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.
§ 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9. Cele Stowarzyszenia:

1. Prowadzenie działalności leczniczej.
2. Wykonywanie zadań związanych z ochroną zdrowia.
3. Wykonywanie zadań związanych z promocją zdrowia.
4. Wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej w każdej grupie wiekowej, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych oraz młodzieży szkolnej.
5. Aktywizacja działań prozdrowotnych.
6. Poszerzanie świadomości w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia, w tym w zakresie prawnych aspektów ochrony zdrowia.
7. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej.
8. Prowadzenie działań mających na celu wspieranie społeczności lokalnych w zakresie profilaktyki, diagnostyki i zdrowego stylu życia.
9. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.
10. Wspieranie wolontariatu.
11. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Analizę problemów zdrowotnych i zagrożeń z nich wynikających.
2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w warunkach ambulatoryjnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Pozyskiwanie w celu realizacji zadania z pkt 2 wykwalifikowanej kadry w szczególności w postaci lekarzy specjalistów, pielęgniarek, lekarzy dentystów i rehabilitantów a także transportu sanitarnego.
4. Promowanie profilaktyki i zdrowego stylu życia poprzez realizację profilaktycznych programów prozdrowotnych.
5. Zapewnienie działalności apteki lub punktu aptecznego.
6. Pozyskiwanie środków finansowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z puli środków prywatnych, państwowych, samorządowych i środków europejskich.
7. Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej w obszarach dotyczących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia  w tym w sprawie wsparcia finansowego celów Stowarzyszenia.
8. Udzielanie informacji o aspektach ochrony zdrowia.
9. Organizację biura Stowarzyszenia.
§ 11. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, w tym wchodzących w skład organów Stowarzyszenia oraz pracy wolontariuszy.
§ 12. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej przewiduje się w razie konieczności realizacji celów Stowarzyszenia zatrudnienie przez Stowarzyszenie osób fizycznych, w tym również osób wchodzących w skład organów Stowarzyszenia w dopuszczalnym przez przepisy prawne zakresie, jak też zawarcie umów cywilnoprawnych z podmiotami gospodarczymi. Zasady zawierania umów z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Stowarzyszenia reguluje § 35 statutu.
§ 13. 1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w tych działaniach wymienionych w § 10, które wykonywane są w sferze zadań publicznych.
2. Przychód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
§ 14. Zabrania się:
l. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika że statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 15. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 16. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających.
§ 17. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po uprzednim złożeniu deklaracji na piśmie kandydata na członka Stowarzyszenia.
§ 18 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, przewidzianych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

c) aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia.

§ 19. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 18 ust. 1 pkt b i c.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 18 ust. 2.
§ 20.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy.
d) skreślenia z listy członków z powodu podejmowania działań sprzecznych ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c i d orzeka Zarząd w drodze uchwały, podając przyczyny skreślenia.
3. Członek skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie  14  dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2 i 3.
§ 21. W pracach Stowarzyszenia mogą brać udział wolontariusze.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia, przepisy ogólne
§ 22. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 23. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków, które odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.
2. Członków organów Stowarzyszenia wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez:
– Zarząd,
– członka Zarządu,
– członków Stowarzyszenia,
z grona członków Stowarzyszenia lub spoza tego grona, z  zastrzeżeniem, że osoba spoza grona członków Stowarzyszenia staje się jednocześnie członkiem Stowarzyszenia, po uprzednim zachowaniu procedury z § 17 ust. 3.
3. Wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane w kwestiach personalnych dotyczących członka Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 24. 1. W trakcie kadencji skład osobowy władz uzupełniany jest w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia lub spoza grona członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 w przypadku:

a)  ustąpienia z funkcji przez członka władz na piśmie,
b)  wykreślenia członka władz z grona członków Stowarzyszenia,
c)  śmierci członka władz Stowarzyszenia.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

3. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

4. W przypadku ustąpienia z funkcji przez Prezesa i niedokonywania wyboru w drodze kooptacji, do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków obowiązki te sprawuje wyznaczony przez Zarząd wiceprezes lub inny członek Zarządu.

§ 25. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

2. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Walne Zebranie Członków
§ 26. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, wolontariusze Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
§ 27. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane jest w razie potrzeby na podstawie:
a. uchwały Zarządu,
b. wniosku Komisji Rewizyjnej,
c. pisemnego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych.
§ 28. 1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
2. Porządek Walnego Zebrania określa Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zebraniu przewodniczy wybrany na zebraniu Przewodniczący Walnego Zebrania.
4. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisywany jest przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
5. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania i zwołujące Nadzwyczajne Walne Zebranie.
6. Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż przed upływem 30 dni od podjęcia uchwały lub zgłoszeniu wniosku.
7. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 i § 46 ust. 1.
9. W przypadku braku wymaganego quorum do podjęcia uchwał dokonuje się na zwołanym Zebraniu zwołania po raz drugi Walnego Zebrania Członków, które zaczyna obrady po 15 min. od zwołania i uprawnione jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 29. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w poprzednim roku,
2. udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok poprzedzający,
3. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na najbliższy rok,
4. ustalenie składu liczbowego członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalenie statutu lub jego zmian,
7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub łączenia się z inną organizacją o podobnym co Stowarzyszenie statusie i profilu działalności,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie członkostwa Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał o upoważnieniu Zarządu we wszelkich kwestiach majątkowych Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał o obowiązku opłacania przez członków składek lub innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia i o zasadach ich opłacania.
Zarząd
§ 30. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z: od 5 do 7 członków, w tym z Prezesa, wiceprezesa i Skarbnika.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, pracami Zarządu kieruje wice Prezes.

4. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Zarząd dokonuje podziału zadań pomiędzy swoich członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.

6. Zarząd może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółowe zasady działania.
§ 31. Do zakresu działania Zarządu należy:
1. przyjmowanie nowych członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
4. ustalanie budżetu Stowarzyszenia na każdy rok,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia,
8. ustalanie planów pracy,
9. ustalanie porządku Walnego Zebrania,
10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia przez Stowarzyszenie majątku nieruchomego i ruchomego,
11.  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu  Członków.
§ 32. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w razie:
a) rezygnacji z członka Zarządu złożonej na piśmie,
b) nie pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
c) śmierci członka Zarządu.
§ 33. Do Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 34. Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy biura Zarządu, do prowadzenia którego może zatrudniać osoby, również spoza Zarządu.
§ 35. W razie zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 29 pkt 9.
Komisja Rewizyjna
§ 36. 1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego, wybieranego w drodze uchwały spośród członków Komisji Rewizyjnej.
§ 37. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy i działalności finansowej Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 38. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin działania.
§ 39. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 40. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
§ 41. Do członków Komisji Rewizyjnej ma odpowiednie zastosowanie § 32.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 42. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz zgromadzone środki finansowe.
§ 43. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) dotacje, subwencje i inne świadczenia przekazane przez organy państwowe, samorządowe bądź unijne,
2)  darowizny, zapisy i spadki,
3) dochody z ofiarności publicznej,
4) wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) składki członkowskie,
7) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
9) odsetki i dochody z kapitału.
§ 44. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 45. 1. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 46. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ¼ liczby człnków członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Majątek zlikwidowanego majątku Stowarzyszenia może być przeznaczony tylko na cele społeczne mieszkańców Skomielnej Białej.
4. W pozostałych sprawach nieuregulowanych w statucie, w szczególności sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

listOdLekarzyNadziei

 

 

 

Reklamy

7 thoughts on “APEL STOWARZYSZENIA I PROMOCJI ZDROWIA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

 1. Personel Ośrodka Zdrowia zbiera podpisy za oddaniem budynku Urzędowi Gminy rozpowiadając naszym mieszkańcom nieprawdziwe informacje na temat Stowarzyszenia,
  jaki wstyd wykorzystywać naiwność i łatwowierność ludzi zwłaszcza starszych.
  Mam nadzieję że Wszyscy zbieracze podpisów pofatygują się na dzisiejsze spotkanie
  aby móc poznać prawdziwe informacje na temat działalności Stowarzyszenia.
  Walkę o Naszą skomielniańską własność jesteśmy winni naszym przodkom!!!!!!!

 2. potwierdzam i jestem za tym aby osrodek przejejelo stowarzyszeniew skomielnej bialej pamietam jak zbierolam kamienie na fudamenta osrodka jaka to byla radosc mieszkancow urzad gminy juz zagarna wiele instytucii np. gees sklepy i.t.d.

 3. Do „Maria” to jesteś jedną z niewielu. A skąd ty masz takie info ze w naszej miejscowości sklepy i Gees zagarnela jak to piszesz Gmina? Wymień choć jeden sklep co przejęła Gmina?

  • GS i place przejęła sitwa Skomielniańska. Tak można nazwać tych co zgarniają
   haracz do własnej kieszeni . Prezesi i skarbnicy tej spółki obrali sobie własny
   cel rządzenia . Pod pretekstem nieopłaconych składek wykreślono setki
   członków GS. Później,dzielono się składkami (z dzierżaw składu węgla i sklepu)
   Proceder ten trwa do dzisiaj. Prawdopodobnie na cele społeczne , dla Skomielnej
   sitwa nie przekazała ani złotówki.
   Podaj kto zarządza w tej prywatnej spółce ?

 4. Może i tak ale nie ma to nic wspólnego z Urzędem Gminy jak to napisała „Maria” Piszesz ze to sitwa to do tego można dopisać kolejny stwór zwany tym stowarzyszeniem. Rozumiem iż Kółko Rolnicze to też sitwa a niektórzy czlonkowie jego wchodzą w skład Stowarzyszenia , raz czlonkowie gdzie indziej prezesi i skarbnicy…. Co im malo w kieszeni jak to napiseleś/aś?

 5. Pieprzycie strasznie, a niedługo nasz kochany ośrodek zdrowia zostanie „ODDANY” gminie i przestanie najzwyczajniej w świecie istnieć. Już nie będzie naszej kochanej Pani Januszki, na leczonko będziemy jeździć do Lubnia. Co to za problem, jechać kilkanaście kilometrów do lekarza. Pewnie apteka też zostanie zlikwidowana bo po co 😦

 6. Buszując po stronie info , znalazłem taką informację – cytuję
  „Stowarzyszenie służy tym którzy popierają pozostawienie budynku w gestii Gminy
  ( Gminy – czterech wiosek ) i też tym z małej Gminy ( Skomielnej Białej – 1 Wieś ) .
  Niezależnie kto będzie władał tym budynkiem to Zarząd i jego członkowie będą pracować
  dla nas, mieszkańców ( wynika to jasno z zapisu Statutu ) . Ogólnie rzecz biorą
  powinniśmy wszyscy należeć do tego zgrupowania ”
  Śledząc zmagania członków Stowarzyszenia , chylę czoło dla ich zmagań.
  Nie znam osiągnięć członków Kółka Rolniczego. Może gość z patrolu przybliży coś
  nieco z dokonań KR na rzecz Wsi.
  Co do budynku Ośrodka Zdrowia i gruntów , to jestem za, aby ten obiekt pozostał
  we władaniu mieszkańców naszej Wsi.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s