RAPORT O STANIE GMINY LUBIEŃ

Poniżej przedstawiamy raport o stanie Gminy przedstawiony przez Wójta Gminy Lubień na II Sesji Rady Gminy Lubień.

U progu kadencji 2014 – 2018 pragnę przedstawić nowo wybranej Radzie Gminy raport o stanie Gminy, informację o jej finansach, a także chcę podać ważniejsze dane statystyczne, które pozwolą Wam wyrobić sobie realne wyobrażenie o gminie.
Gmina Lubień zajmuje obszar 7 501 ha tj. 75 km 2. W jej skład wchodzą 4 sołectwa: Lubień – 3 793 mieszkańców, Tenczyn – 2 322 mieszkańców, Krzeczów – 894 mieszkańców, Skomielna Biała – 2 902 mieszkańców (stan na 18 listopada 2014r). W sumie w Gminie mieszka 9 911 mieszkańców, razem z czasowo zameldowanymi 10 408 mieszkańców. Pod względem ilości mieszkańców jesteśmy 2-gą gminą wiejską w powiecie myślenickim za gminą Pcim, a przed Tokarnią, Wiśniową, Raciechowicami i Sieprawiem.
47 % powierzchni Gminy stanowią lasy, których z każdym rokiem przybywa. Pozostałe to tereny rolne ze zdecydowaną przewagą gruntów IV i V klasy. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 2,35 ha użytków rolnych. Funkcjonuje 8 gospodarstw agroturystycznych.
Na terenie Gminy aktualnie działa 537 podmiotów gospodarczych, które łącznie dają zatrudnienie dla ok. 1 700 ludzi. Są to zakłady produkcyjne, zakłady obróbki drewna, kamienia, kamieniołomy, zakłady usługowe, handel, gastronomia, transport i inne. Dużo z nich to firmy rodzinne. Świadczy to o dużej aktywności i przedsiębiorczości naszych mieszkańców.
Bezrobocie na terenie naszej Gminy kształtuje się na poziomie 380 osób bezrobotnych tj. ok. 10 % czynnych zawodowo mieszkańców.

DSC_4969
Wysoka Rado!
W zakresie infrastruktury komunalnej:
– 100 % gospodarstw posiada bieżącą wodę pitną
– cała gmina posiada gaz ziemny średnioprężny
– cały obszar Gminy objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej i Internetem, wszyscy chętni mogą mieć telefon stacjonarny
– mamy dobrą sieć dróg gminnych i osiedlowych o nawierzchni asfaltowej, wybudowano wiele kilometrów chodników
– 1/3 Gminy posiada kanalizację. Pozostała części powinna być skanalizowana w latach 2015 – 2020.
Szanowne Panie i Panowie radni!
Oświata – na terenie Gminy zajmowała w działaniach samorządu gminnego poprzedniej kadencji ważne miejsce (blisko połowa budżetu).
Oto jej stan na dzień dzisiejszy:
– w 4 szkołach podstawowych, 3 gimnazjach i 1 zespole szkół naukę pobiera 1 129 uczniów (o 82 mniej niż w 2010 roku). W 58 oddziałach.
– w 3 przedszkolach samorządowych i 1 przedszkolu prowadzonym przez siostry zakonne i 1 punkcie przedszkolnym wychowaniem objętych jest 362 dzieci (o 47 więcej niż w 2010 roku),
– wszyscy nauczyciele i wychowawcy posiadają wymagane prawem wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach mamy piękne klasy, nowoczesne sale komputerowe, sale i hale sportowe oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią (oprócz Lubnia).
W mojej ocenie baza szkolna i przedszkolna oraz warunki pracy nauczycieli i nauki uczniów są dobre.
Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy w miesiącach od stycznia do czerwca 2014 r. wyniosła 83 830,00 zł., przy czym kwota dotacji to 66 000,00 zł., a 17 830,00 zł. to środki z budżetu Gminy. Stypendium przyznano 382 uczniom, a zasiłki szkolne 3 uczniom.
W miesiącach od września do grudnia 2014 r. taką pomoc przyznano dla 349 uczniów, a zasiłek szkolny dla 4 uczniów. Łączna kwota to 81 170,00 zł., z czego 66 000,00 zł. to dotacja, a 15 170,00 zł. to środki z budżetu Gminy.
Służba zdrowia – na terenie naszej Gminy działają: 2 zakłady opieki zdrowotnej LUB-MED w Lubniu i gabinet medycyny rodzinnej w Skomielnej Białej, prywatne gabinety stomatologiczne, prywatny punkt pielęgniarki środowiskowej, apteka, punkt apteczny, przy punkcie informacji i wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie zatrudniony jest psycholog i terapeuta ds. uzależnień.
Budynek Ośrodka Zdrowia w Lubniu jest własnością Gminy i w minionych kadencjach przeszedł kapitalny remont. Budynek Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej nadal jest w użyczeniu Gminy od Starostwa. Trwają starania dotyczące uregulowania własności budynku.
Kultura – na terenie Gminy działają 4 zespoły ludowe „Zagórzanie” w Lubniu, „Toporzanie” w Tenczynie, „Cyrniawa” w Krzeczowie, „Korpiołki” w Skomielnej Białej, chór w Skomielnej Białej, teatr w Skomielnej Białej, orkiestry dęte w Tenczynie i Skomielnej Białej, grupy kolędnicze w Lubniu i Tenczynie, Związek Podhalan w Skomielnej Białej.
Twórcy ludowi – to baza i główne podmioty życia kulturalnego Gminy.
W każdej z naszych wsi działają biblioteki publiczne, które dysponują ok. 40 000 woluminów, a z tych korzysta ok. 1 400 czytelników. W bibliotekach zainstalowane są komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Sport – na terenie Gminy działają kluby sportowe: „Topór” Tenczyn, „Luboń” w Skomielna Biała oraz Orlik w Lubniu, a także UKS-y na terenie całej Gminy. Zrzeszają one ponad 200 zawodników szczególnie piłkarzy, kolarzy, ale także rugbystów. Trwa budowa wielofunkcyjnego boiska i szatni w Skomielnej Białej.
Samorząd Gminy winien nadal wspierać amatorski ruch sportowy i dbać by wybudowane boiska, hale i sale sportowe służyły jak największej liczbie mieszkańców.
Wysoka Rado!
Urząd Gminy, OPS, GZOS przy pomocy których Wójt Gminy będzie realizował Uchwały Rady Gminy stanowią podstawowy i bardzo ważny element życia publicznego w gminie. To w Urzędzie Gminy realizowany jest budżet Gminy, to tu koncentruje się życie samorządowe, a pracownicy podobnie jak Wy Panie i Panowie Radni pełnią służebne role wobec wszystkich mieszkańców Gminy i petentów. Doświadczona i dobrze wykształcona kadra właściwie realizowała do tej pory swoje zadania i chociaż tych przybywa jestem pewien, że tak będzie nadal.
Dla zobrazowania skali zadań kilka danych liczbowych:
– roczny budżet Gminy to kwota ok. 29 mln zł.,
– zadłużenie Gminy na koniec roku wyniesie 5.125.000 zł. co stanowi ok. 18 % rocznego budżetu (najmniej w powiecie procentowo i wartościowo), na to składa się 5 kredytów:
1. W BGK (kredyt zaciągnięty w 2011 r.) – 1.150.000 zł.
2. W BGK (kredyt zaciągnięty w 2012 r.) – 1.000.000 zł.
3. WFOŚ i GW (pożyczka zaciągnięta w 2012 r.) – 175.000 zł.
4. BS w Krościenku (kredyt zaciągnięty w 2013 r.) – 1.800.000 zł.
5. BS w Mszanie Dolnej (kredyt zaciągnięty w 2014 r.) – 1.000.000 zł.
Całkowita spłata zadłużenia dotychczasowego planowana jest do końca 2018 r.
W latach 2010 – 2014 spłaty kredytów stanowiły kwotę 6.517.316 zł. Umorzenia wyniosły 82.599,10 (WFOŚ i GW). Dochody budżetu to 80 % – subwencje i dotacje, a 20 % to dochody własne.
Pomoc społeczna – w 2014 roku świadczeniami w trybie decyzji administracyjnych w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym finansowanych w formie dotacji z budżetu wojewody objęto pomocą:
 20 osób, którym wypłacane są zasiłki stałe na łączną kwotę ok. 94.663,00 zł.
 53 osoby i rodziny otrzymują zasiłki okresowe na łączną kwotę ok. 93.548,00 zł.
Świadczenia przyznane w trybie decyzji administracyjnych w ramach zadań własnych otrzymały:
 144 osoby i rodziny zasiłki celowe na kwotę ogółem ok. 128.000,00 zł.
 odpłatność Gminy realizowana przez OPS za pobyt w domu pomocy społecznej za 12 osób to kwota ok. 327.423,58 zł.
 5 osób samotnych, niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku objętych jest pomocą usługową przez opiekunkę OPS z terenu Gminy.
 221 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli z terenu Gminy jest objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – koszt dożywiania ogółem to ok. 194.758,00 zł.
 2 rodziny otrzymały dodatek mieszkaniowy na kwotę 3.932,30 zł.
Ponadto
 60 osób i rodzin z terenu Gminy otrzymuje żywność w ramach unijnego programu PEAD z Caritas Archidiecezji Krakowskiej – koszt transportu 2.556,00 zł.
 5 osób decyzją Wójta zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym przez okres 3 m-cy.
 9 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy uczęszcza do Środowiskowego Domu Samopomocy – Filia w Lubniu.
 14 rodzin zostało objętych działaniami w ramach działającego przy OPS Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego w celu zapobiegania zjawiska przemocy. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze korzystają z pomocy zatrudnionego psychologa, który przyjmuje w Punkcie Informacji i Wsparcia (budynek Ośrodka Zdrowia w Lubniu II p.) przez 3 godziny tygodniowo w godz. od 14.30 do 17.30 oraz osoby mające problem alkoholowy mogą korzystać z porad terapeuty, który przyjmuje również 1 raz w tygodniu.
 Gmina posiada również mieszkanie chronione, które jest przeznaczone w szczególności dla osób, które w wyniku zdarzenia losowego (pożar, zawalenie) straciły miejsce zamieszkania, a także ofiarom przemocy, osobom opuszczającym pieczę zastępczą.
 W miejscowości Tenczyn utworzona została świetlica środowiskowa zapewniająca organizację czasu wolnego oraz pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Lubień.
 Gmina Lubień / Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu od 1.01.2013 r. do 30.06.2015 r. dalej realizuje projekt „Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 r. w ramach tego projektu 16 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy i korzystających z pomocy społecznej skorzystało z szerokiej oferty szkoleniowej (kursy zawodowe i warsztaty psychologiczne), doradztwa zawodowego i pracy socjalnej. Koszt projektu w 2014 r. to kwota ok. 131.608,00 zł.
 209 uczniom wypłacono wsparcie finansowe w kwocie po 150, 00 zł. na każdego ucznia w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie
przeznaczone było na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych. Koszt ogółem to kwota 31.350,00zł.
 119 rodzin wielodzietnych 3+ z terenu Gminy Lubień złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach realizowanego przez OPS Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny”. Na dzień dzisiejszy wydano w sumie 601 KDR.
Nadmienić należy również, że Urząd Gminy Lubień w 2014 r. wydatkuje kwotę ogółem ok. 3.454.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 świadczenia rodzinne dla ok. 700 rodzin – 2.974.000,00 zł.
 zasiłki dla opiekuna dla 28 osób – kwota ok. 338.000,00 zł.
 zapomoga jednorazowa z tyt. urodzenia dziecka 100 osób kwota – 100.000,00 zł.
 świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 7 rodzin – kwota ok. 42.000,00 zł.
Od 1 stycznia 2014 r. zostało wydanych łącznie 900 decyzji w sprawie: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, becikowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Jak wynika z powyższego zestawienia podejmowane są różne działania w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Wysoka Rado!
Mocnym elementem naszego poczucia bezpieczeństwa są nasze 4 jednostki OSP. Działa w nich blisko 300 strażaków ochotników, wyposażonych w samochody bojowe, motopompy, sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego, a także inne urządzenia i aparaty, które są wykorzystywane w wielu akcjach niesienia pomocy przy powodzi, pożarze, wypadkach i innych.
Myślę, że samorząd Gminy będzie wspierał nasze jednostki OSP.
Gmina Lubień należy do:
– Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,
– Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa.
Wysoka Rado!
Przekazane informacje to jedynie fragment obrazu naszej Gminy. Następne poznawać będziecie w trakcie pracy Rady Gminy w okresie całej kadencji.
Życzę Wam byście podejmowali decyzje służące dalszemu rozwojowi Gminy, byśmy w zgodzie i harmonii realizowali oczekiwania wszystkich wyborców.

Źródło – Urząd gminy w Lubniu

2 thoughts on “RAPORT O STANIE GMINY LUBIEŃ

  1. „Bezrobocie na terenie naszej Gminy kształtuje się na poziomie 380 osób bezrobotnych tj. ok. 10 % czynnych zawodowo mieszkańców.” – tylu bezrobotnych to jest w samej Skomielnej Białej 😀 😀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s