OSTATNIE SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ I SOŁTYSA

W dniu 9 kwietnia br. o godzinie 18.00 w siedzibie Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej odbyło się ostatnie spotkanie ustępującej Rady Sołeckiej. W trakcie Spotkania przyjęto zaproponowany przez Wójta Gminy Lubień porządek Zebrania Wiejskiego planowanego na 19 kwietnia br. w trakcie którego wybrany zostanie Sołtys i Rada Sołecka.
Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:
1.Otwarcie Zebrania Wiejskiego;
2.Przywitanie gości;
3.Odczytanie porządku Zebrania;
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5.Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa;
6.Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej;
7.Sprawozdanie Sołtysa za kończącą się kadencję;
8.Krótkie wystąpienia kandydatów na Sołtysa;
9.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – głosowanie tajne;
10.Wystąpienie Wójta Gminy Lubień;
11.Konsultacje społeczne w sprawie zmian w Statucie Sołectwa;
12.Ogłoszenie wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej;
13.Wolne wnioski i zapytania;
Ustępująca Rada Sołecka wysłuchała sprawozdania Sołtysa z jego działalności w pierwszym kwartale 2015 roku. Na tym spotkanie zakończono.

wybory-soleckie

 

Reklamy

2 thoughts on “OSTATNIE SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ I SOŁTYSA

 1. 1-Czy Sołtys Wsi i Rada Sołecka zechce podzielić się z nami
  uwagami ze swej pracy, jakie miały miejsce w okresie minionej kadencji ?
  2- Ważne , bo skoro mamy dyskutować na zebraniu wiejskim nad dwoma punktami
  statutu czy nie dobrze by było zapoznać nas ze statutem który aktualnie obowiązuje
  w naszej Gminie i umieścić tekst statutu na Waszej Stronie ?

 2. Statut Sołectwa Skomielna Biała
  I. Postanowienia ogólne

  § 1.

  1. Ogół mieszkańców Sołectwa Skomielna Biała stanowi Samorząd Mieszkańców Wsi.
  2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Wsi brzmi : Sołectwo Skomielna Biała.
  3. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 1400 ha.
  4. Granice i jego położenie w Gminie określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu.

  § 2.

  1. Sołectwo Skomielna Biała jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Lubień.
  2. Samorząd Mieszkańców Wsi Sołectwa Skomielna Biała działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  2) Uchwały Nr VII/32/2003 Rady Gminy Lubień z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubień (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 141 poz. 1882),
  3) niniejszego Statutu.

  II. Określenie organów sołectwa. Kadencja.

  § 3.

  1. Organami sołectwa są:
  1) Zebranie wiejskie,
  2) Sołtys,
  3) Rada Sołecka.
  2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
  3. Sołtys jest organem wykonawczym.
  4. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa.

  § 4.

  1. Kadencja organów Sołectwa powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.
  2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy Lubień w terminie do 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady. Terminarz odbycia zebrań wiejskich, na których nastąpi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej ustala Rada Gminy.

  III. Zebranie wiejskie
  § 5.

  Do Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego w sołectwie należy:
  1) wybór i odwołanie Sołtysa,
  2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
  3) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  5) ustalanie propozycji i wniosków do projektu budżetu na każdy rok budżetowy i przedłożenie ich Wójtowi Gminy,
  6) wyrażenie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
  a) planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  b) projektów rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej sołectwa,
  c) spraw przekazanych przez Wójta Gminy, Radę Gminy oraz jej Komisje do zaopiniowania,
  7) podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazanego przez Gminę,
  8) wnioskowanie w sprawach:
  a) zmian w zakresie obsługi administracyjnej mieszkańców,
  b) dostosowania godzin pracy placówek handlowych, gastronomicznych, usługowych, opieki zdrowotnej do potrzeb ludności,
  c) zmiany w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji,
  d) w innych istotnych dla funkcjonowania sołectwa,
  9) realizację zadań sołectwa poprzez inicjowanie:
  • prac społecznie użytecznych,
  • różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  • akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki sołectwa,
  10) występowanie z wnioskiem do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza możliwości sołectwa.

  § 6.

  Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

  § 7.

  1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy zamieszkali na terenie sołectwa, zaproszeni goście.
  2. Do głosowania uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa, którzy w dniu Zebrania Wiejskiego ukończyli 18 lat.

  § 8.

  1. Zebranie Wiejskie odbywa się w razie potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek co najmniej 5% mieszkańców uprawnionych do głosowania,
  c) na wniosek Rady Sołeckiej,
  d) na wniosek Rady Gminy,
  e) na wniosek Wójta Gminy.
  3. Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek winno odbyć się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  4. W razie nie wywiązania się Sołtysa z obowiązku zwołania Zebrania Wiejskiego, Zebranie zwołuje Wójt Gminy.

  § 9.

  Termin, miejsce i porządek Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed terminem Zebrania.

  § 10.

  1. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeśli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z § 9.
  2. Zebranie Wiejskie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców.
  3. W razie braku określonego w ust. 2 quorum, następne Zebranie mieszkańców sołectwa odbywa się po upływie ½ godziny od wyznaczonego pierwszego terminu Zebrania Wiejskiego. To Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych osób i może podejmować prawomocne uchwały.

  § 11.

  1. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przedstawia projekt porządku obrad, który przyjmuje Zebranie Wiejskie.
  2. Projekt porządku obrad powinien być skonsultowany z Radą Sołecką.

  § 12.

  1. Obsługę administracyjną i protokołowanie każdego Zebrania Wiejskiego a szczególnie tego, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy Lubień. Protokół podpisuje protokolant i Przewodniczący Zebrania. Protokół znajduje się do publicznego wglądu w Biurze Rady Gminy Lubień.
  2. Protokół powinien być sporządzony w terminie 7 dni od daty Zebrania Wiejskiego.

  § 13.

  1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”.
  2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
  3. Zebranie wiejskie może postanowić zwykłą większością głosów o przeprowadzeniu tajnego głosowania w każdej sprawie.

  § 14.

  Zebranie Wiejskie może w razie potrzeby powołać doraźne komisje problemowe, określając ich zakres działania i skład osobowy.

  IV. Sołtys i Rada Sołecka

  § 15.

  1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.
  2. Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.
  3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  4. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:
  a) zwoływanie Zebrań Wiejskich,
  b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  c) działanie stosowne do wskazań i uchwał Zebrania Wiejskiego,
  d) reprezentowanie sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy,
  e) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,
  f) wykonywanie powierzonych mu zadań z zakresu administracji publicznej,
  g) opiniowanie wniosków mieszkańców o przyznanie pomocy oraz wniosków o ulgi lub umorzenia podatkowe,
  h) realizowanie uchwał Rady Gminy dotyczących Sołectwa.
  i) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności.
  5. Nadzór nad działalnością Sołtysa sprawuje Wójt Gminy.
  6. Za udział w pracach Rady Gminy, Sołtysowi przysługuje dieta i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych odrębną uchwałą.

  § 16.

  1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność Sołtysa i ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
  2. Rada Sołecka składa się z 7 osób.
  3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
  4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa się w miarę potrzeb nie mniej niż raz na pół roku.
  5. Rada Sołecka w szczególności:
  a) przygotowuje projekty uchwał na zebrania Wiejskie i określa sposób ich realizacji,
  b) występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu mieszkańców,
  c) współdziała z organizacjami i instytucjami z obszaru Sołectwa w celu wspólnej realizacji zadań,
  d) posiedzenie Rady Sołeckiej winno być protokołowane.

  § 17.

  1) Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa przed upływem kadencji, jeżeli utracił zaufanie mieszkańców Sołectwa.
  2) Wójt Gminy może zawiesić w czynnościach Sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić z wnioskiem do Zebrania Wiejskiego o odwołanie go.
  3) Odwołanie lub ustąpienie z funkcji Sołtysa nakłada na Radę Gminy obowiązek zarządzenia nowych wyborów.
  4) Rada Gminy kontroluje działalność Sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną.

  V. Tryb wyboru i odwołania organów Sołectwa

  § 18.

  1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej są powszechne, bezpośrednie i tajne.
  2. Prawo wybierania ma każdy stały mieszkaniec Sołectwa, który w dniu wyborów ukończył 18 lat.
  3. Wybrany na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy komu przysługuje prawo wybierania do danego organu.

  § 19.

  1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
  2. Treść uchwały Rady Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego do wyboru organów Sołectwa podaje się do wiadomości mieszkańców na, co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 20.

  Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

  § 21.

  1. Wybory do organów Sołectwa przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób ustalonym przez Zebranie Wiejskie wybrane spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
  2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej.

  § 22.

  1. Głosowanie do organów Sołectwa przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, które opatrzone są pieczątkami Rady Gminy Lubień.
  2. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Skrutacyjna, wpisując nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym.

  § 23.

  1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów na zasadach określonych w Statucie.
  3. Nie ważne są głosy oddane na kartkach całkowicie przedartych oraz innych niż określonych w § 22.

  § 24.

  1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa oraz wszystkich członków Rady Sołeckiej, Rada Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
  2. Wybory uzupełniające odbywają się zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie.
  3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim, które zwołuje Sołtys, informując o tym Wójta.

  VI. Gospodarka finansowa Sołectwa

  § 25.

  1. Rada Gminy w drodze uchwały może przekazać Sołectwu wyodrębnioną część mienia stanowiącego własność Gminy, określając w niej szczegółowe zasady gospodarowania tym mieniem.
  2. W przypadku przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, organy Samorządu Mieszkańców Wsi rozporządzają dochodami z tego źródła.
  3. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Jego wpływ na gospodarkę finansową ogranicza się do wydawania opinii w przedmiocie rozdziału środków wydzielonych Sołectwu w projekcie budżetu gminy.

  VII. Postanowienia końcowe

  § 26.

  1. Statut Sołectwa, granice uchwala Rada Gminy Lubień w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  2. Zmiany w Statusie Sołectwa dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

  § 27.

  1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
  2. Treść Statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u Sołtysa i w Biurze Rady Gminy Lubień.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s